Umowa kupna-sprzedaży samochodu/pojazdu. Deklaracja PCC-1 i 1A

Jak wypełniać formularz podatkowy PCC-1 
Zakup samochodu używanego od osoby lub firmy należy zgłosić do urzędu skarbowego. W tym celu nalezy wypełnić deklarację PCC-1 oraz jeżeli kupujących jest więcej niż jeden to również delkarację PCC-1A.
Zamieszczamy dokumenty tych deklaracji w formie plików pdf - powinieneś je wydrukować dwustronnie, jednak deklaracje najlepiej jest pobrać w urzędzie skarbowym. Można je też kupić bezpośrednio na giełdzie samochodowej u roznosicieli (cena 5-8 zł) jednak zazwyczaj są to wydruki ksero bardzo słabej jakości i mogą być odrzucone przez urząd skarbowy. Należy pamiętać o tym, że na deklaracjach znajduje się więcej danych identyfikujących niż na umowie kupna sprzedaży (imię ojca/matki) - sprawdź te dane, żeby uniknąć powtórnego kontaktowania się ze sprzedającym.

Możesz też pobrać pliki umowy w formacie
MS Word 


PCC, to skrót od "Podatek od Czynności Cywilno-prawnych".
 

Deklaracja PCC-1 i PCC-1A

Deklaracje należy wydrukować na drukarce kolorowej, dwustronnie - jednak najlepiej pobrać gotowe w urzędzie skarbowym. Umieszczamy te formularze dla informacji, abyś wiedział jakie dane sprzedającego należy jeszcze spisać podczas sporządzania umowy kupna- sprzedaży.
Formularz PCC-1PCC-1
Formularz PCC-1APCC-1 A

Jeżeli nie masz zainstalowanego programu do czytania plików w formacie PDF:
Pobierz program Acrobat Reader Pobierz program Acrobat Reader
- strona niestety w języku angielskim, możesz wybrać język Polski i wersję systemu operacyjnego, a także pobrać okrojoną wersję programu jeżeli łączysz się przez modem

Drukuj stronę
- wydrukuje się jedynie umowa kupna sprzedaży pojazdu.
Przed wydrukowaniem w przeglądarce skasuj pola nałówek i stopka w ustawieniach strony.
   
............................................
miejscowośćdata
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY pojazdu samochodowego


Sprzedający: 
 
NIP:   -   -  -    PESEL:           
Adres zameldowania: 
Dowód osobisty
Nr:                    data wydania (dd/mm/rrrr)    /    /        
wydany przez:  

Kupujący: 
 
NIP:   -   -  -    PESEL:           
Adres zameldowania: 
Dowód osobisty
Nr:                    data wydania (dd/mm/rrrr)    /    /        
wydany przez:  
  §1.
Przedmiotem umowy jest pojazd marka  model  
rodzaj pojazdu i przeznaczenie  numer rejestracyjny rok produkcji 
nr nadwozia                                     nr silnika 
  §2. Sprzedający przenosi na Kupującego własność i wydaje mu pojazd określony w §1
 
za kwotę słownie złotych 
  §3.Sprzedający kwituje odbiór kwoty określonej w §2, a Kupujący odbiór pojazdu określonego w §1.
  §4.Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
  §5.Kupujący potwierdza odbiór ... kompletu(ów) kluczyków (oryginalnych/nie oryginalnych*), dowodu rejestracyjnego oraz następujących dokumentów związanych z pojazdem
 
 
  §6.Pojazd, który jest przedmiotem umowy:
ma przebieg (km)   jest koloru  
nie był składany / był składany*, nie był używany do celów zarobkowych / był używany do celów zarobkowych*
jest bezwypadkowy / uległ wypadkowi*. Podczas wypadku uszkodzone zostały następujące elementy:
 
 
  §7.Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.
  §8.Strony ustaliły, że podatek od czynności cywilnoprawnych uiści Sprzedający / Kupujący*.
  §9.W sprawach nieuregulowanych umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCYKUPUJĄCY
  
 
 
podpispodpis
* niepotrzebne skreślić